OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Ing. Barbora Pokorná, se sídlem Bezkov 115, 66902 Bezkov, identifikační číslo: 03431151, zapsaná v Živnostenském rejstříku příslušném dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Znojmo  a jinou fyzickou osobou – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sejtesnami.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2.  Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“) a dále fyzické produkty dodávané prostřednictvím obchodního balíku České pošty nebo jinou zásilkovou společností (dále jen "fyzické produkty")). 

1.3.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy nakupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pokud chcete zakoupit střihy jako osoba podnikající nebo právnická osoba, lze dohodu zjednat prostředníctvím elektronické komunikace přes e-mail mamas@sijtesnami.cz.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Nabídkou na uzavření smlouvy je až řádné vyplnění elektronického formuláře objednávky kupujícím ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.7.  Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.8.  Kupní smlouva je uzavřená distančním způsobem. Jedná se tedy o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní.

2.9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky je splatný do 7 dnů od vytvoření objednávky. Celková platnost objednávky je 1 měsíc. Není-li objednávka zaplacena do 1 měsíce od vytvoření objednávky kupujícím, je prodávající oprávněn objednávku bez předchozího vyzvání stornovat. 

3.       CENA ZBOŽÍ

3.1.  Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.  Webová prezentace obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu bezhotovostním způsobem. Možnosti platby:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

4.2.  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

4.3.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

4.4.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na žádost kupujícího a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí/dodání zboží, fyzického produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržte prosím níže uvedené podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete žádost prosím emailem na mamas@sijtesnami.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Zboží doručte zpět na vlastní náklad na adresu Barbora Pokorná, Bezkov 115, 669 02 Bezkov a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zboží vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: (uvedené údaje doplňte a pošlete na uvedenou e-mailovou adresu)

 • Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy na zboží (název zboží):
 • Jméno a příjmení
 • Číslo faktury/prodejního dokladu (číslo objednávky)
 • Číslo bankovního účtu pokud si přejete platbu za produkt vrátit jiným způsobem, než jak byly obdrženy.

5.2.  Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. Vyjímku lze učinit vrámci garance. 

5.3.  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.       GARANCE 

6.1.  V rámci garance 100% spokojenosti , kterou svám zákazníkům poskytujeme, může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uhrazení kupní ceny i za digitální obsah. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností digitálního obsahu.

6.2.  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě od uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího mamas@sijtesnami.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést číslo smlouvy/prodejního dokladu a datum nákupu.  

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: (uvedené údaje doplňte a pošlete na uvedenou e-mailovou adresu)

 • Oznamuji, že v rámci garance 100% spokojenosti tímto odstupuji od kupní smlouvy na zboží (název zboží):
 • Jméno a příjmení
 • Číslo faktury/prodejního dokladu (číslo objednávky)
 • Číslo bankovního účtu pokud si přejete platbu za produkt vrátit jiným způsobem, než jak byly obdrženy.

5.3.  Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal nebo na bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

7.        DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.  Přístupové údaje k digitálním produktům poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do 5 dnů od prokazatelném obdržení platby, není-li uvedeno jinak.

7.2.  V případě tištěných produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě informací z objednávkového formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na doručovací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.2.  Digitálního obsah prodávající zákazníkovi zpřístupní prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje odkaz URL adresy pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě.

7.3.  U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů prodávajícím na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

8.      PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.  Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.3.  Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese mamas@sijtesnami.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.4.  Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.5.  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.6.  Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.7.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

9.       OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1.  Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

9.2.  Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, střihy, návody, e-booky aj.) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9.3.  Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.

9.4.  Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

10.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.  Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

10.2.  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

10.3.  Registrací nebo odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu, a to až do doby písemného vyjádření zákazníkova nesouhlasu s tímto zpracováním.

10.4.  Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: http://www.sijtesnami.cz/ochrana-udaju/.

11.       VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1.  Všechny produkty a služby nabízené na tomto webu slouží k účelu osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení. Provozovatel webu není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu využívání produktů  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, apod.

11.2.  Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.2.  Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi náležitostmi těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

12.3.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

12.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.